fbpx

10 redenen om te bidden voor Israël

Bidden header
Deel deze post:
Lees ook:

In Psalm 122 worden we opgeroepen om te bidden om vrede voor Jeruzalem. Maar waarom zouden we dat doen? Ds. Henk Poot geeft ons tien redenen.

1. Allereerst voor God

Israël is het enige volk op aarde, tussen alle volken van de wereld, dat God zelf geschapen heeft. Dat zegt Hij in Jesaja 43:21: ‘Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal Mijn lof verkondigen.’

God is vol emotie over Zijn volk. In Zacharia hoofdstuk 1 en 8 staat dat Hij voor Jeruzalem en voor Sion in gloeiende ijver ontbrand is. Dit is nogal wat! Als bidden betekent dat we het hart van God zoeken, wat zal het God dan diep raken als we dit van Hem overnemen.

2. Het raakt het hart van onze Heiland

Jezus is de Zoon van God. In Kolossenzen 1 vers 16 en 17 staat dat alle dingen door Hem en voor Hem geschapen zijn. Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Jezus is ook de Koning van Israël. Hij werd geboren in Israël, groeide op in Israël, was besneden en at koosjer. Hij was en is een Jood, geboren uit de maagd Maria.

Wij zijn behouden door onze Heiland en onze Heiland is een Jood, het heil is uit de Joden!

Wat zal het God dan diep raken als we dit van Hem overnemen!

3. Een vreugde voor de Heilige Geest

In Efeziërs 4:30 staat dat je de Heilige Geest kunt bedroeven. Dit betekent dat we Hem ook kunnen verblijden!

De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon, waarin de liefde van de Vader en de Zoon voor Israël meekomt. Die Geest van God leeft in ons christenen en geeft ons liefde voor God, leert ons te bidden en pleit voor de heiligen. (Romeinen 8)

De heiligen zijn in de eerste plaats wie die heiligen altijd al zijn geweest: mensen die apart gezet zijn uit de volken, de kinderen van Israël.

4. Het verheugt de engelen

Jezus spreekt erover dat wij als kleine gelovigen een engel hebben die voortdurend het aangezicht van God ziet. (Matteüs 18:10)

Onze persoonlijke engel zal verheugd zijn ons niet alleen te horen spreken over ons eigen heil, onze eigen bescherming en onze eigen zorgen, maar ook over onze zorgen over het volk van God, Zijn oogappel.

Als de engelen zich verheugen over één zondaar die zich bekeert (Lucas 15:10), dan zullen zij zich ook verheugen over één christen die bidt om de vrede voor Jeruzalem.

5. Met al Gods kinderen

In heel de Bijbel klinkt een groot verlangen naar de komst van Gods koninkrijk. Niet in de laatste plaats omdat Gods volk en Gods kinderen in de weg ernaartoe aangevallen en verdrukt worden.

We beseffen dat de verguizing van Israël en de verdrukking van christenen pas zullen stoppen als Christus terugkomt, de dag waarop alle gelovigen Christus met verbazing zullen aanschouwen.

Het heil is uit de Joden!

6. Een wapen in de strijd

Bidden voor Jeruzalem en voor Israël is belangrijk omdat we ons bevinden in een geestelijke oorlog. De duivel is uit de hemel geworpen en kan daar niet meer doen wat hij zo graag wil doen: ons en Gods volk in diskrediet brengen. Maar hier op aarde is hij hier nog wel volop mee bezig.

De duivel verzet zich tegen de plannen van God om in Sion weer terug te komen op de aarde, in het nieuwe Jeruzalem. Maar wat een macht, als de gemeente van Christus zich tegen de duivel verzamelt en verzet, in één groot wereldwijd gebed om de shalom van Jeruzalem.

7. Bidden als hoofd van de schepping

De schepping looft God, maar zucht ook onder de verdrukking en verlangt naar de komst van de Messias. (Romeinen 8)

Wij zijn het hoofd van de schepping, om de schepping namens God te verzorgen en te bewaren. Deze plaats nemen we in als we de schepping niet alleen gebruiken, maar ook voorgaan in de lofprijzing en in het verlangen en in het zuchten om het Koninkrijk wat komt, beginnend in Israël. Ook daarom is het goed om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Lees hier drie redenen waarom christenen iets met Israël hebben

8. Een getuigenis voor de wereld

We missen ons doel wanneer we evangeliseren en we vertellen er niet meteen bij dat Jezus Jood is, dat Hij zal komen in Jeruzalem en dat Jeruzalem het centrum zal zijn van een verloste wereld. Als je je bekeert, dan bekeer je je tot de God van Israël.

Dit klinkt niet altijd even aanlokkelijk voor de wereld, maar er is ons nooit beloofd dat de wereld Jezus of ons aantrekkelijk zal vinden. Als God zegt dat we moeten bidden om de shalom van Jeruzalem, dan zullen we om die reden bidden!

Hun miskenning van Jezus is onze redding geworden.

9. Het hart van de kerk

Bidden voor Israël. Daarmee raken we ook het hart van de kerk zelf! Een kerk die niet voor Israël bidt, miskent zijn eigen geestelijke DNA.

Een kerk die wél voor Israël bidt, ziet beter wie God is en wie Jezus is. Die verootmoedigt zich, omdat zij weet dat de gedeeltelijke verharding van Israël álles te maken heeft met óns heil: hun miskenning van Jezus is onze redding geworden. (Romeinen 11)

10. Een bemoediging voor Israël

Bidden voor Israël is een bemoediging voor Israël zelf! Wij zijn betrokken bij wat er met Israël gebeurt. Als de wereld Israël weer eens daagt voor het Hooggerechtshof van de VN, dan brengen wij Israël een niveau hoger: voor de Hoogste Rechter en Zijn hof.

De Zoon van God, de Jood Jezus heeft bezit genomen van ons hart. Daarom doen we dit. En als we bidden en pleiten voor Zijn volk, dan doen we wat Hij in ons doet.

Dit artikel is geschreven op basis van het boek ‘Bid om vrede voor Jeruzalem – Tien redenen om te bidden voor Israël’, geschreven door ds. Henk Poot. ISBN 9789082692716