fbpx

De Bijbelse betekenis van vrede

Bijbelse betekenis van vrede
Deel deze post:
Lees ook:

Je kent vast wel het Hebreeuwse woord shalom. Het wordt vaak vertaald met ‘vrede’. Het woordenboek noemt vrede het tegenovergestelde van oorlog. Maar in het Hebreeuws betekent het veel meer!

Echte Bijbelse shalom heeft namelijk te maken met een inwendig gevoel van rust. Hoewel het óók het tegenovergestelde van oorlog beschrijft, staat het in de meeste Bijbelteksten symbool voor een innerlijke vrede.

Shalom!

Als je in Israël op straat iemand groet met ‘shalom’, dan wens je diegene letterlijk gezondheid en voorspoed toe. Kijk je vanuit deze betekenis naar de Bijbelse vrede, dan krijgen veel teksten ineens een heel andere betekenis. Bijvoorbeeld in deze tekst:

En de Heere sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen en zeg: Zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen:

De Heere zegene u
en behoede u!

De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!

De Heere verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!

– Numeri 6:22-26

Ironisch

Deze priesterlijke zegen lijkt nogal tegenstrijdig met de situatie waarin Israël zich bevond. God geeft aan Aäron de opdracht om Israël te zegenen met vrede, op het moment dat ze zich klaar maken om het Beloofde Land te veroveren. Als vrede hier het tegenovergestelde van oorlog zou betekenen, dan zou deze zegenspreuk weinig betekenis hebben. De Israëlieten stonden immers op het punt om de hele boel kort en klein te slaan. De Heere sprak echter over een innerlijke vrede, voortkomend uit Zijn bescherming. Precies de zegen die Israël nodig had!

Bid om vrede voor Jeruzalem,
laat het goed gaan met hen die u liefhebben.
Laat vrede binnen uw vestingwal zijn,
rust in uw burchten.

– Psalm 122:6,7

Grote Koning

Veel christenen bidden voor de vrede van Jeruzalem vanwege de aanhoudende druk op Israël en zijn hoofdstad. Dat is goed, maar Psalm 122 heeft nóg een betekenis. Psalm 122 is ook een gebed voor een geestelijk herstel van Israël. In vers 7 staat dat we bidden voor vrede binnen de muren van Jeruzalem. Dat is waar de echte shalom gevonden kan worden: binnenin. Bid dat er zoveel shalom mag zijn binnen de muren van Jeruzalem dat het de hele wereld overstroomt. Zo wordt ons gebed voor de vrede van Jeruzalem eigenlijk een gebed voor de wederkomst van de Messias van Israël, de Vredevorst, om Zijn troon te vestigen in Jeruzalem.

We hebben Bijbelse vrede nodig

Bijbelse vrede betekent dus veel meer dan de definitie die ons woordenboek er aan geeft. Daarom moeten we ons vasthouden aan de betekenis die de God van Israël er aan heeft gegeven. Dat zullen we nodig hebben in de komende tijd!

De Heere zal u zegenen vanuit Sion;
u zult het goede van Jeruzalem zien,
al de dagen van uw leven.
U zult de kinderen van uw kinderen zien.
Vrede over Israël!

– Psalm 128:5,6

Naar een artikel van One For Israel

Isreality.