fbpx

De zes lessen die je leert van Jeruzalem

Jeruzalem
Deel deze post:
Lees ook:

“Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem.

Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus de vertaling van zijn naam – ‘koning van gerechtigheid’ en verder was hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester.” (Hebreeën 7:1-3)

Jeruzalem komt voor het eerst voor in de Bijbel als een raadselachtige stad die geregeerd wordt door een uniek persoon: Melchizedek (Genesis 14:18-20). Hij regeert als een eeuwige priester/koning over de stad waarvan de naam betekent: ‘plaats van gerechtigheid en vrede’.

Stad van God

Deze Melchizedek wordt geëerd en gediend door Abraham, de grote aartsvader van Israël, en hij is een symbool van de Messias. Om deze reden is Jeruzalem de Stad van God, en vanaf het ontstaan van de geschiedenis is deze stad verheven tot symbool van Zijn eeuwige en volmaakte woonplaats.

De 6 idealen van Jeruzalem

Door Melchizedek te dienen, moet Abraham iets van de ‘waarden’ die met deze stad gegeven zijn, geproefd hebben. Dat zijn:

1. Dat de mensheid los van God in duisternis en strijd verzonken is.

2. Dat de grootste opdracht van de mensheid is om de weg naar deze stad, naar huis, terug te vinden waar God voor altijd bij Zijn volk wil wonen. Het is een echte stad, niet een fictieve. Jezus zei: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.” (Johannes 14:2)

3. Dat alleen door verzoening deze weg terug gevonden wordt.

4. Dat Abraham en zijn nageslacht, het volk Israël, de wereld zal dienen met de boodschap van deze stad.

5. Dat het recht op toegang tot deze stad bestaat uit Gods gerechtigheid en vrede! Deze twee gaan samen op, en er zal geen vrede in deze duistere wereld zijn totdat de stad deze aan de wereld geeft. Elke vrede die door menselijke politieke inspanning nagestreefd wordt, is gedoemd te mislukken zonder deze twee (1 Thessalonizensen 5:3). God moet ze in Zijn genade geven, zoals Melchizedek Abraham daarmee zegende (1 Titus 2:11). Wel is het zo dat tot dat moment een beetje vrede, hoe onvolmaakt ook, beter is dan helemaal geen vrede.

6. Dat het verlangen van de verlosten uitgaat naar de dag waarop de stad een lof op aarde zal worden. (Jesaja 62:7: “Ja, geef Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.” En Jeremia 33:9: ‘Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle naam, tot roem en tot luister bij alle heiden volken van de aarde, die al het goede zullen horen dat Ik hun doe …’)

Dit zijn de zes waarden, de idealen, waardoor de stad Jeruzalem gedragen wordt.

Gevallen wereld

Jammer genoeg bevindt de stad zich middenin een gevallen wereld. Deze gevallenheid wordt gekarakteriseerd door een meedogenloze haat tegen God en Zijn boodschapper – Abraham en het Joodse volk. Daarom is de stad altijd aangevallen en zal aangevallen blijven door volken die de stad willen vernietigen en afpakken van de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob.

Jerusalem under attack

Jeruzalem heeft meer dan welke andere stad ook op aarde aanvallen te verduren gehad. Maar Jeruzalem bestaat nog steeds: God is er namelijk de Stichter van. Volgens Zacharia 12: 1-3 zal de stad opnieuw een wereldwijde aanval te verduren hebben èn overleven.

De verzen 2 en 3 zeggen: “Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.”

Bij deze laatste aanval zullen de volken vernederd worden, zal de Messias komen om over de naties te gaan regeren en zullen zij niet meer leren hoe oorlog te voeren (Jesaja 2:1-4; Jesaja 11:1-5; Openbaring 12:5).

Een lof op aarde

De stad zal een lofzegging op aarde worden als de volken elk jaar naar Jeruzalem trekken om daar het Loofhuttenfeest te vieren! Dan zal uiteindelijk, na een laatste strijd, het aardse Jeruzalem samensmelten met het nieuwe Jeruzalem – dat van Boven neerdaalt – en dan zullen zij die daar wonen voor altijd wandelen in volmaakte gerechtigheid en vrede!
(Openbaring 21:1-5) Vers 5: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

De reis van de stad naar deze dag van lofzegging en eer zal gedeeltelijk succesvol zijn door de trouwe gebeden van Gods kinderen die de stad kennen en liefhebben. Dit eeuwige Jeruzalem zal voor altijd een herinnering zijn aan Abraham, de boodschapper, want op de poorten van de stad zullen de namen van de 12 stammen van Israël geschreven staan. En op haar funderingsstenen zullen de namen van de 12 apostelen van het Lam staan die aan de wereld brood en wijn gaven! (Openbaring 21:12-14; Lukas 22: 17-20)