fbpx

7 redenen waarom het Oude Testament belangrijk is

Oude Testament belangrijk
Deel deze post:
Lees ook:

Het belang van het Oude Testament is altijd al een punt van discussie geweest in de (kerk)geschiedenis. Sommige mensen gaan heel ver in hun poging om het Oude Testament af te serveren. 

Naim Ateek, een invloedrijk schrijver voor de Palestijnse organisatie Sabeel, betitelt grote delen van het Oude Testament als bekrompen, nationalistisch, xenofoob en racistisch.

Het Oude Testament wordt in deze Palestijnse kringen niet officieel afgeschaft, maar opgesplitst in twee categorieën:

  1. onzinnige teksten
  2. teksten die als goddelijk gezaghebbend worden gezien

Het is duidelijk dat het Oude Testament voor deze christenen niet echt meetelt. Maar hoe zit dat bij ons? Weet jij soms ook niet wat je met het Oude Testament aan moet?

Ik geeft je zeven redenen waarom het Oude Testament belangrijk is.

1: We hebben de Bijbel zelf gesplitst

Als christenen weten we niet beter dan dat de Bijbel is opgesplitst in twee delen: het Oude- en Nieuwe Testament. Maar is dat wel terecht? De Bijbel zelf kent dit onderscheid namelijk niet. Het idee om het op te splitsen dateert pas uit de tweede eeuw na Christus.

De apostel Petrus vergelijkt de brieven van Paulus met ‘de andere Schriften’ (= het Oude Testament) en stelt ze dus op één lijn.

2: Het is de Bijbel van Jezus

De Heere Jezus en alle apostelen leefden vanuit de enige Bijbel die zij hadden. Dat is de Tenach,wat wij later het Oude Testament zijn gaan noemen.

  • Jezus baseerde Zijn levenstaak op het Oude Testament (Lukas 4:16-21)
  • Jezus legde aan de hand van het Oude Testament Zijn lijden en sterven uit
  • Jezus weerstond satan door uit het Oude Testament te citeren (Mattheüs 4)

De evangeliën en bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën staan vol met citaten uit het Oude Testament. De Joden beoordeelden of Paulus’ prediking waar was aan de hand van het Oude Testament.

Als Paulus iets had verkondigd wat niet in het Oude Testament staat, hadden ze zijn boodschap niet geaccepteerd.

3: Je kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder het Oude Testament

Wie 75% van Gods openbaring aan mensen (het Oude Testament) negeert kan de laatste 25% (het Nieuwe Testament) niet begrijpen.

Alleen als we kennis hebben van het Oude Testament kunnen we weten wat de taken van de Messias zijn en wat belangrijke dingen als bekering, wedergeboorte, offer, doop en verbond inhouden.

Door het Nieuwe Testament los te koppelen van het Oude Testament creeër je een nieuwe godsdienst. Het ontjoodsen van de Bijbel beperkt zich dan ook nooit tot het Oude Testament, maar brengt ook schade toe aan je visie op het Nieuwe Testament.

4: Het hoeft niet altijd over onszelf te gaan

Je gaat volgens mij de Bijbel pas echt lezen, als het je niet langer in de eerste plaats om jezelf gaat, maar om God. Ik lees de Bijbel omdat ik daarin het karakter van God leer kennen; Zijn grootheid, Zijn trouw, Zijn liefde, Zijn weg met Zijn volk Israël, Zijn hartstocht, bewogenheid en plannen voor de wereld. Ik lees de Bijbel niet omdat ik op elke bladzijde van de Bijbel iets van mijn gading kan vinden, ik lees het omdat ik met heel mijn hart geïnteresseerd ben in God! (Ds. Henk Poot in Israel Aktueel)

In het Oude Testament komen wij, christenen, nog niet voor. Omdat het moderne christendom nogal heilsegoistisch is, kunnen we hier maar moeilijk mee omgaan. Het moet altijd om ons draaien.

Daarom vergeestelijken we het Oude Testament graag, zodat ook wij er iets mee kunnen. Maar lees het nou gewoon eens zoals het er staat en accepteer dat niet de hele Bijbel over jou gaat.

Als het over Gods weg met Israël gaat, laat dat dan staan zoals het er staat. Als in de Psalmen Israël juicht om de verlossing die God geeft, maak daar dan niet gelijk(!) de verlossing van jezelf van. Als in diezelfde Psalmen Israël klaagt om haar lijden omwille van de Naam, vul daar dan niet gelijk je eigen lijden in.

Als de profeten spreken over de toekomst van Jeruzalem, vervang dat dan niet door de toekomst van de kerk. Lees in alle bescheidenheid met Israël mee.

Bekijk ook deze video waarin ds. Henk Poot dieper ingaat op dit onderwerp:

5: Het Oude Testament heeft een rijke inhoud

Er valt zóveel te leren als je in het Oude Testament leest. Wat jammer als je dat zou missen!

  • Je krijgt een diep inzicht in het karakter en de liefde van God. Zoals God was en is voor Israël, zo is Hij ook voor ons.
  • Het Oude Testament spreekt over thema’s die vandaag nog steeds belangrijk zijn zoals armoede, onderdrukking, geweld, corruptie, gebrek aan solidariteit, huwelijks(on)trouw en afgoderij.
  • Het Oude Testament beschrijft alle menselijke emoties, juist ook in relatie tot God: klacht, twijfel, strijd, vreugde, lofliederen.

6: Het Nieuwe Testament heeft het Oude Testament niet vervangen

Dat het Nieuwe Verbond een breuk betekent met het Oude Verbond blijft een hardnekkig misverstand onder christenen.

De komst van de Messias luidde weliswaar een nieuwe periode in, maar wel in dezelfde geschiedenis van God met Israël.

Jezus en de discipelen wisten dat het Nieuwe Verbond niet iets totaal nieuws was, maar precies dat wat de Bijbelse profeten al hadden voorzegd over Gods beloften aan Israël.

Vaak beschouwen christenen de geschiedenis van God met Israël als een voorbereiding op Gods weg met de kerk. Dat is een misverstand. Het gaat in het Nieuwe Testament inderdaad om de vervulling van Gods beloften uit het Oude Testament, maar die vervulling betekende nooit dat de plaats van Israël zou vervallen of dat de profetieën in Christus zouden uitlopen en stoppen.

God gaf de macht om de beloften aan Israël te vervullen in de handen van Zijn Zoon Jezus.

7: Het Nieuwe Testament kent dezelfde God als het Oude Testament

Er zijn christenen die beweren dat de God van het Nieuwe Testament een andere is dan de God van het Oude Testament, of dat Hij Zich in ieder geval van twee totaal verschillende kanten laat zien.

‘De God van het Oude Testament is een boze en oorlogszuchtige God, terwijl de God van het Nieuwe Testament juist een God van liefde en vrede is.’

Deze gedachte is veel te kort door de bocht.

Het sterven van Jezus heeft evenveel te maken met Zijn woede als met Zijn liefde; Jezus’ lijden laat ons Gods woede over de zonde zien. Het evangelie wil van die woede redden.

Het Nieuwe Testament spreekt over hel en eeuwige verdoemenis op een gruwelijke manier die het Oude Testament niet kent.