fbpx

Bijbelse namen A-Z

Bijbelse naam
Deel deze post:
Lees ook:

Bijbelse namen hebben vaak een diepe betekenis. Ontdek hier de mooiste Bijbelse namen en hun betekenis, vindplaats en achtergrondinfo!

Abel

Abel, in het Hebreeuws Hevel of in bepaalde gevallen Havel, betekent letterlijk ‘ademtocht’, de adem die je uitblaast.

> Lees meer over de betekenis van Abel

Abigail

Abigaïl (Hebreeuws: Avigajil) betekent ‘vader van vreugde’, of ‘vader verheugt zich’. Abigaïl was de vrouw van de herenboer Nabal.

> Lees meer over de betekenis van Abigail

Daniël

Daniël is een bekende man uit de Bijbel. betekent “God is rechter”. In Babel kreeg hij een andere, Babylonische naam: Beltsazar (“bescherm de koning”). Maar hij bleef trouw aan zijn Hebreeuwse naam – voor de gehoorzaamheid aan de God van Israël was hij bereid zijn leven in te zetten.

> Lees meer over de betekenis van Daniël

David

David betekent: lieveling. Als jongste van acht zonen was hij de lieveling van zijn vader. Ook van zijn broers?

> Lees meer over de betekenis van David

Elisa

Elisa betekent: God is redding. Zoals bij Elia (‘Mijn God is de Heere’) de nadruk valt op wie de ware God is (‘de Heere, Die is God’, riep het volk op de Karmel), zo blijkt bij Elisa steeds weer het reddende karakter van deze God.

> Lees meer over de betekenis van Elisa

Esther

Eigenlijk is er met de naam Esther iets vreemds aan de hand. Vaak verwijzen Bijbelse namen naar de God van Israël. De naam ‘Esther’ hangt samen met een heidense godin: Astarte, of Isjtar.

> Lees meer over de betekenis van Esther

Febe / Phebe

Febe (Grieks: Phoibè) betekent ‘rein’ of ‘helder’. In de Griekse mythologie is het ook een bijnaam van de Griekse godin van de maan, Artemis. Trouwens, de broer van Artemis is Apollo, de god van orde, schoonheid en genezing.

> Lees meer over de betekenis van Febe

Hanna

Hanna is in het Hebreeuws Channa. Channa hangt samen met het woord chenen betekent genade of gratie, dit laatste in de beide betekenissen die wij ook kennen, genade en sierlijkheid. Hanna is dus de ‘gracieuze’. De woordstam chen kennen we natuurlijk ook uit de namen Johannes en Chananja: de Here is genadig.

> Lees meer over de betekenis van Hanna

Immanuel

De betekenis van de naam Immanuel wordt in Mattheüs 1:23 gegeven: ‘God met ons’. Mattheüs haalt de profetie van Jesaja aan die met de geboorte van Jezus vervuld wordt: “Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven” (Jesaja 7:14).

> Lees meer over de betekenis van Immanuel

Israël

De twee mogelijke betekenissen van de naam Israël houden met elkaar verband. Strijden ligt op grond van heel het verhaal het meest voor de hand. Maar is het in de oudheid ook niet de taak van een vorst om aan het hoofd van zijn leger strijd te voeren?

> Lees meer over de betekenis van Israël

Jeremia

Er zijn verschillende personen met de naam Jeremia in de Bijbel, waaronder een aantal priesters, maar de bekendste is natuurlijk wel de profeet Jeremia, naar wie het Bijbelboek is genoemd. Zijn naam betekent: ‘De Heere zal verhogen’. Dat heeft toch een andere klank dan het woord ‘jeremiëren’ (‘jammeren’) in onze taal heeft gekregen.

> Lees meer over de betekenis van Jeremia

Joas

Joas betekent: de Heere heeft geschonken. Er zijn een paar Bijbelse personen met deze naam.

> Lees meer over de betekenis van Joas

Joël

Joël betekent “de Heere is God”. ‘Jo’ is een aanduiding van de Naam van God, die in het Hebreeuws uit de vier letters JHWH bestaat. Uit eerbied voor God wordt deze naam niet uitgesproken.

> Lees meer over de betekenis van Joël

Jonathan

Jonathan betekent: de Heere heeft gegeven. ‘Jo-‘ is een afkorting van de onuitsprekelijke Naam van God. En ‘nathan’ betekent ‘Hij heeft gegeven’. Nathan komt ook op zichzelf als naam voor. Ook dan is het een verwijzing naar God, Die gegeven heeft.

> Lees meer over de betekenis van Jonathan

Juda

De naam Juda, in het Hebreeuws Jehoeda, wordt in verband gebracht met het werkwoord ‘loven’, dat wil zeggen: prijzen. In het Hebreeuws zit er ook de notie van ‘danken’ in. Het betekent dus zoveel als lofprijzing.

> Lees meer over de betekenis van Juda

Levi

De Hebreeuwse tekst suggereert een verband tussen de naam Levi en het werkwoord dat met ‘zich hechten aan’ is vertaald. Het kan ook vertaald worden met ‘zich aansluiten bij’, ‘begeleiden’. Daarvan kunnen we als betekenis van Levi afleiden: ‘zich hechtend aan’; ‘gezel’; ‘aanhankelijk’.

> Lees meer over de betekenis van Levi

Lydia

De eerste stad die Paulus op het Europese vasteland aandoet, is Filippi, een Romeinse kolonie. Filippi was een belangrijke handelsstad. Paulus blijft daar een poosje (Handelingen 16:12). Een van de eerste ontmoetingen daar is met een zekere Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira. Thyatira lag in Lydië, het land dat Paulus zojuist achter zich gelaten had. Lydia betekent: vrouw uit Lydië.

> Lees meer over de betekenis van Lydia

Matthias

Matthias betekent ‘geschenk van de Heere’. Het is afgeleid van de Hebreeuwse naam Mattitja (of Mattitjahoe). ‘Ja(hoe)’ is in namen een van de weergaven van de onuitsprekelijke Naam van God: JHWH. Naast Mattitja komt ook de naam Mattanja voor. Zowel Mattan als Mattit zijn afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘geven’. Matthias is een nevenvorm van Mattheus (Matthaios in het Grieks).

> Lees meer over de betekenis van Matthias

Naomi

Naomi kennen we uit het boek Ruth. Ze is de schoonmoeder van Ruth en Orpa, twee Moabitische meisjes. Haar naam betekent ‘mijn liefelijke’. Ze was met haar man Elimelech en hun twee zonen naar Moab uitgeweken vanwege een hongersnood in het land Israël.

> Lees meer over de betekenis van Naomi

Noa

De naam Noa betekent zoiets als beweging. Het is afgeleid van een werkwoord dat in het algemeen ‘bewegen’ betekent. Het woord voor ‘motor’ in het moderne Hebreeuws is hiervan afgeleid.

> Lees meer over de betekenis van Noa

Noam

Noam is tegenwoordig een veel voorkomende naam in Israël en ook in Nederland hoor je ‘m steeds vaker. Hij is ontleend aan de Bijbel, maar komt in de Bijbel zelf niet als naam voor, alleen als zelfstandig naamwoord.

De betekenis is liefelijkheid of vriendelijkheid (lees ook de aflevering over Naomi). Noam hangt samen met het werkwoord na’am, dat onder meer met dierbaar/lief zijn wordt vertaald. David zegt bijvoorbeeld in zijn klaagzang over Jonathan (2 Samuël 1:26): “Je was mij zeer lief; je liefde was mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen.”

> Lees meer over de betekenis van Noam

Petra

Petra betekent ‘rots’ en ook ‘gebergte’. In het huidige Jordanië kun je nog steeds de stad Petra bezoeken, die helemaal in de rotsen is uitgehakt.

> Lees meer over de betekenis van Petra

Rachel

Rachel betekent ooi, moederschaap. Heel de geschiedenis en de leefwereld van Rachel’s familie is erin uitgedrukt. Vader Laban geeft zijn dochters namen die direct verband houden met zijn bedrijf: schaap en koe (Lea). Misschien spreekt hij er zijn hoop op voorspoed en een groot nageslacht uit.

> Lees meer over de betekenis van Rachel

Rafaël

Rafaël betekent “God heeft genezen”. We komen deze naam een keer tegen in 1 Kronieken 26:7. Verder is hij zowel in de Joodse als in de christelijke traditie bekend als de naam van een van de aartsengelen.

> Lees meer over de betekenis van Rafaël

Rebecca / Rebekka

In het Hebreeuws luidt de naam Rivka. Voor haar naam zijn verschillende verklaringen gegeven. Sommige uitleggers brengen de naam in verband met het woord bakar: ‘koe’.

> Lees meer over de betekenis van Rebecca

Ruben

Ruben is de oudste zoon, de eerstgeborene, van aartsvader Jakob en aartsmoeder Lea. Het betekent: Kijk, een zoon!. Het klinkt als een uitroep van opluchting en hoop.

> Lees meer over de betekenis van Ruben

Ruth

Ruth betekent ‘vriendschap’ of ‘vriendin’. En de Bijbelse Ruth doet haar naam eer aan.

> Lees meer over de betekenis van Ruth

Samuël

De naam Samuel (Hebreeuws: Sjemoe’eel) betekent mogelijk ‘Naam van God’ (vergelijk Penuel, ‘het aangezicht van God’ (Genesis 32:31)). Sjem is naam; Elbetekent ‘God’. Maar hij wordt ook wel in verband gebracht met het werkwoord ‘horen’ (sjama). Dan zou de betekenis kunnen zijn: ‘door God gehoord’.

> Lees meer over de betekenis van Samuël

Sem

Het ligt voor de hand om als betekenis simpelweg te denken aan ‘naam’. Naam is in het Hebreeuws namelijk sjem.

> Lees meer over de betekenis van Sem