fbpx

Wat is Gods plan met Israël?

Gods plan met Israel Bijbel
Deel deze post:
Lees ook:

Veel christenen geloven dat Israël nog steeds een bijzondere plek heeft voor God. Maar hoe zit dat dan precies? Wat is Gods plan met Israël? Daar is nogal wat onduidelijkheid over.

Er zijn zóveel meningen en visies over Israël dat je soms niet meer weet wat je nou wel of niet moet geloven. Door al die verschillende meningen gaan veel christenen het onderwerp Israël maar uit de weg. En dat terwijl het voor God juist heel belangrijk is.

Vraag jij je deze dingen ook wel eens af? 

  • Vindt God Israël belangrijker dan anderen?
  • Wat heeft Israël met mijn geloof in God en Jezus te maken?
  • Waar lees ik in de Bijbel over Gods plan met Israël?
  • Wat is eigenlijk Gods plan met Israël?
  • Wat heeft het Israël van vandaag te maken met het Israël uit de Bijbel?

Lees verder als je meer wilt weten over Gods plan met Israël!

Wist je dat…
het woord Israël is één van de vaakst voorkomende woorden in de Bijbel. In totaal staat het er ongeveer 1700 keer in!

1. Vindt God Israël belangrijker dan anderen?

Als het gaat over Gods plan met Israël, dan vragen veel christenen zich meteen af of God Israël soms belangrijker vindt dan anderen. Een logische gedachte, want waarom hoor je bijvoorbeeld nooit wat over Gods plan met Pakistanen, of Gods plan met Finnen?

Heeft God soms meer liefde voor het Joodse volk dan voor andere mensen?

Waarom heeft God Israël uitverkoren?

Deze vraag is alleen te beantwoorden als je weet waarom God het Joodse volk heeft uitverkoren om Zijn persoonlijk eigendom te zijn (Deuteronomium 7:6).

Het doel van Gods uitverkiezing van Israël wordt al meteen duidelijk bij het ontstaan van het Joodse volk. In Genesis 12 roept God Zijn vriend Abram en zegt tegen hem: ‘Ik zal ​zegenen​ wie u ​zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik ​vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’ (Genesis 12:3)

Vanaf het begin is duidelijk wat het doel van Gods plan met Israël is: het zegenen van alle volken. God gebruikt Israël als een kanaal van zegen voor iedereen, en maakt zich door Israël bekend.

Dit bevestigt God op meerdere plekken in de Bijbel, waarvan je er hier een paar vindt:

God zij ons ​genadig​ en zegene ons (= Israël)Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle heidenvolken Uw heil. De volken zullen U, o God, loven; de volken zullen U loven, zij allen.
Psalm 67:2-4

Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen Mijn lof vertellen.
Jesaja 43:21

Loof de Heere, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de Heere is voor eeuwig.
Psalm 117

Deze Bijbelteksten maken duidelijk dat God het Joodse volk niet heeft uitverkoren vanwege Israël zelf, maar juist met het doel om de andere volken te zegenen en bij God te brengen.

Dus… Gods plan met Israël betekent niet dat Hij meer houdt van het Joodse volk dan van anderen, maar wel dat Israël een belangrijke taak heeft.

Bekijk deze video eens over Israël als kanaal van zegen!

2. Wat is Gods doel met Israël?

De christelijke theologie heeft het Evangelie in tweeduizend jaar tijd zo’n beetje versmald tot de persoonlijke redding en zaligheid van de mens. Hoewel dat een belangrijk onderwerp is in de Bijbel, is het zeker niet het enige onderwerp waar de Bijbel over spreekt.

Evangelie van het Koninkrijk

De Heere Jezus heeft het Zelf over het Evangelie van het Koninkrijk. Hij noemt dit zelfs als een belangrijk teken van de eindtijd:

En dit ​Evangelie​ van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.
Mattheüs 24:14

Het is dus dit Evangelie van het Koninkrijk dat uiteindelijk aan alle mensen bekend gemaakt zal worden. Het is dan ook precies dit Koninkrijk dat als een rode draad door de Bijbel loopt.

In deze Bijbelstudie legt spreker Ruben Ridderhof uit hoe het Koninkrijk tot stand komt:

In het christelijke denken gaat het vaak om het hier en nu. Hoe kun je vandaag leven als een goed christen? En hoe kan ik God betrekken in mijn eigen leven? Een duidelijke toekomstverwachting is er daarom niet.

Dit staat haaks op het geloofsleven van de Joden uit de tijd van Jezus. Die hadden een hele duidelijke toekomstvisie: ze verwachtten de Messias! Lees daarover meer in dit artikel: Messiasverwachting in het jodendom.

Het zal veel christenen verbazen dat de laatste vraag die de discipelen aan de Heere Jezus stelden te maken had met het Koninkrijk. Om nog iets specifieker te zijn: het Koninkrijk voor Israël.

Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
Handelingen 1:6

Wie dacht dat het na de komst van Jezus is afgelopen met de bijzondere plek van Israël heeft het dus mis. Het antwoord van Jezus maakt duidelijk dat het Koninkrijk van Israël nog hersteld gaat worden. Niet op dat moment, maar in de toekomst.

God herstelt het Koninkrijk

De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël, zoals de Bijbelse profeten dat al duizenden jaren geleden hebben voorzegd en we nu met eigen ogen zien gebeuren, is een teken dat God het Koninkrijk voor Israël aan het herstellen is.

Ook in andere teksten in het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat God via Israël Zijn Koninkrijk op aarde wil vestigen. De ultieme bekroning van Gods plan met Israël is de komst van Jezus, de Koning van Israël.

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
Lukas 1:31-33

En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt.
Lukas 22:29,30

Het is geen toeval dat de Heere Jezus als Jood wordt geboren in Israël. Het is de bevestiging van de belofte die God al aan Abraham deed, namelijk dat via Israël alle volken gezegend zullen worden.

Daarmee wordt opnieuw Gods doel met Israël duidelijk. Hij gebruikt Israël als een kanaal om Zijn zegen te geven en Zijn Koninkrijk te vestigen.

3. Wat heeft Israël met mijn geloof in God en Jezus te maken?

Er zijn christenen die maar niet loskomen van de gedachte dat het in het geloof vooral om henzelf gaat. Ze zingen elke zondag in de gemeente veel en graag over Jezus, maar dan vooral over wat Hij voor hèn heeft gedaan.

Gaat het dan uiteindelijk niet toch om onszelf? Zijn we wel echt geïnteresseerd in Wie God is? Of zijn we vooral benieuwd naar wat Hij voor ons kan betekenen?

Israël is Gods oogappel

Wie op zoek gaat naar Wie God is en wat Hem drijft, kan niet om Israël heen. Israël is Gods oogappel (Zacharia 2:8). Het oog is één van de meest gevoelige plekjes van het lichaam.

Heb je een vuiltje in je neus of oor, dan peuter je dat er zonder al te veel precisie uit. Zit er echter een vuiltje op je oog, dan ga je heel wat voorzichtiger te werk. Je kijkt eerst in de spiegel waar het vuiltje zit, en probeert het vervolgens heel doelgericht weg te halen.

Niemand vindt het fijn om in zijn oog geprikt te worden! Zo is Israël voor God. Wie Zijn volk aanraakt, raakt een gevoelig punt bij God.

Wist je dat Jezus de Koning van Israël is? Op de belangrijkste momenten in Zijn leven wordt Hij zo genoemd: bij Zijn geboorte (Mattheüs 2:2), bij Zijn glorieuze intocht in Jeruzalem (Johannes 12:13) en bij Zijn verzoenend sterven (Johannes 19:19).

Er is in de hele Bijbel maar één plek waar God spreekt over Zijn hart en ziel:

Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn ​hart​ en met heel Mijn ziel.
Jeremia 32:41

De terugkeer van Israël

Dit gaat over de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël. Als je wilt weten wat er in de hart en ziel van God omgaat, dan moet je dus bij Israël zijn.

Dit stelt ons als christenen voor een belangrijke vraag: hebben we interesse in wat God buiten ons om doet? Als je voor jezelf verder na wilt denken over die vraag, kunnen deze artikelen je daarbij helpen:

4. Is het Israël uit de Bijbel hetzelfde als het Israël van vandaag?

Veel christenen willen nog best geloven dat het volk Israël in de Bijbel een bijzondere plek heeft. Maar een verbinding leggen tussen het Israël uit de Bijbel en het huidige Israël in het Midden-Oosten gaat ze een brug te ver.

Toch zijn er goede argumenten om de lijn van het Israël uit de Bijbel door te trekken naar vandaag.

Israël: volk, land en staat

Als we het vandaag hebben over Israël, dan is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het volk Israël, het land Israël en de staat Israël:

  • het volk Israël is het Joodse volk. Er zijn wereldwijd zo’n 16 miljoen mensen waarvan bekend is dat ze Joods zijn, waarvan ongeveer de helft in Israël woont.
  • het land Israël is het gebied in het Midden-Oosten waarin steden liggen als Jeruzalem, Hebron en Tiberias. Het gaat hier dus niet om politiek, maar om demografie.
  • de staat Israël is een politieke entiteit; een soevereine staat met bijvoorbeeld een parlement (de Knesset) en een premier

Het volk en het land Israël waren er in Bijbelse tijden natuurlijk al wel, maar de staat Israël is pas in het jaar 1948 van de moderne jaartelling ontstaan.

Een opmerkelijke gebeurtenis rond het volk, het land en de staat Israël is de massale terugkeer van Joden naar het land Israël. Al in de 19e eeuw, lang voordat de staat Israël ontstond, trokken Joden al naar het ‘Beloofde Land’. Na 1948 werd dat natuurlijk alleen nog maar meer.

Deze ontwikkeling is bijzonder, omdat in de geschiedenis geen enkel ander volk zo lang heeft overleefd zonder een eigen land te hebben als het Joodse volk. Bijna tweeduizend jaar zwierf het volk Israël over de hele aarde, maar nu keert het terug naar het land waar ze in het jaar 70 na Christus massaal uit werden verdreven.

Bijbelse profeten over Israël

De Bijbelse profeten Jesaja, Jeremia en Zacharia en anderen schreven duizenden jaren eerder al over een tijd waarin het Joodse volk vanuit alle hoeken van de aarde zou terugkeren naar het land Israël.

Is dat wat we vandaag zien gebeuren?

‘Nee’, zeggen veel christenen. De beloften die God aan Israël heeft gedaan gelden vandaag niet meer, omdat al deze beloften door Jezus zijn vervuld. Volgens hen zijn deze profetieën duizenden jaren geleden al in vervulling gegaan, bijvoorbeeld toen het Joodse volk terugkeerde vanuit de Babylonische ballingschap.

Voor die gedachte valt zeker wat te zeggen, want er zijn profetieën die specifiek gaan over de terugkeer vanuit Babylonië. Maar deze christenen zien een belangrijk detail over het hoofd.

‘Ik zal midden in Jeruzalem wonen’

De meest concrete profetieën over de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël zijn die van Zacharia. Hij kan onmogelijk over een eerdere terugkeer hebben geschreven, want hij leefde ná de ballingschappen.

De eerste terugkeer nadat Zacharia de profetieën opschreef is de terugkeer van vandaag. Grote kans dus dat profetieën als deze slaan op de huidige terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël (Zacharia 8:3-7):

Zo zegt de Heere:
Ik ben naar Sion teruggekeerd
en Ik zal midden in Jeruzalem wonen.
Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden,
de berg van de Heere van de legermachten ‘de ​heilige​ berg’.

Zo zegt de Heere van de legermachten:
Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten
op de pleinen van Jeruzalem,
ieder met zijn stok in zijn hand
vanwege de hoge leeftijd.

De pleinen van de stad zullen vol worden
met jongens en meisjes
die spelen op haar pleinen.

Zo zegt de Heere van de legermachten:
Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen
van het overblijfsel van dit volk,
zou het ook in Mijn ogen wonderlijk zijn?
spreekt de Heere van de legermachten.

Zo zegt de Heere van de legermachten:
Zie, Ik ga Mijn volk verlossen
uit het land waar de zon opkomt
en uit het land waar de zon ondergaat.

Ik zal hen hierheen brengen,
zij zullen midden in Jeruzalem wonen.
Zij zullen Mij tot een volk zijn,
en Ík zal hun tot een God zijn,
in waarheid en in ​gerechtigheid.

Foto boven: Het Joodse volk keer terug naar Jeruzalem. © Noam Chen/CC 2.0 Flickr.com