fbpx

Hoe wordt Joods nieuwjaar gevierd?

Joods feest - Joods Nieuwjaar
Deel deze post:
Lees ook:

Joods Nieuwjaar is één van de Joodse feesten. Lees hier meer over de betekenis, achtergrond, viering en bijzonderheden van Joods Nieuwjaar!

Joods nieuwjaar is de eerste van de Joodse herfstfeesten. Het is het begin van het Joods-religieuze jaar. Deze nieuwjaarsdag wordt ingeluid met honderd stoten op de ramshoorn. Vandaar dat het ook het feest van bazuingeschal wordt genoemd.

Hoe is Joods nieuwjaar ontstaan?

Joods nieuwjaar is één van de Bijbelse feesten die het Jodendom kent.

De Heere sprak tot Mozes: zeg tegen de Israelieten: In de zevende maand, op de eerste van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel werk doen. – Leviticus 23:23-25

Volgens rabbijnse opvatting spreekt God vier keer per jaar recht. Vier keer per jaar worden besluiten genomen over de toekomst van de mens en de wereld. Het gaat tijdens Pasen om graan, op het Wekenfeest om fruit, op Loofhuttenfeest om water en op Joods nieuwjaar om alle mensen.

Het oordeel op Joods Nieuwjaar geldt niet alleen voor Israël, maar voor de gehele mensheid. Israël gelooft dat zijn feesten een universele betekenis hebben. Door het oordeel is Joods nieuwjaar geworden tot een jaarlijkse oefening voor het laatste oordeel dat ieder mens eenmaal te wachten staat. De bazuinklanken herinneren hierbij ook aan de wetgeving…

Tevens is het feest een verjaardag van de schepping, van de wereld, van de mensheid. Een nieuw jaar. Een nieuw begin. Vernieuwing.

Rituelen tijdens Joods nieuwjaar

Na de dienst dippen Joden een appel in honing en wensen elkaar een shana tova: ‘een goed en zoet nieuw jaar’.

Tijdens Joods nieuwjaar zijn een aantal rituelen belangrijk:

  • Op het feest staat God centraal als Koning. Een orthodoxe rabbijn buigt nooit, behalve op nieuwjaar. Hij gaat dan door de knieën om te betuigen: U bent mijn Koning.
  • ’s Middags gaan de Joden naar een stromende rivier en legen daar hun zakken met stenen. Dat zit vol symboliek. Ze werpen hun ‘zonden’ in de rivier en citeren daarbij Micha 7: Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, werpen in de diepten van de zee.
  • Het feest bevat ook een element van bekering. Na nieuwjaarsdag begint het jaar met tien ‘ontzagwekkende dagen’. Dagen die oproepen tot bezinning. Waar ben ik mee bezig geweest? Is God werkelijk mijn Koning? Waar ben ik van plan in de toekomst uit te komen? Het zijn tien dagen van verootmoediging die uitlopen op Grote Verzoendag.
  • In de synagoge wordt onder andere het verhaal van Abrahams offer van zijn zoon Izak gelezen. De ramshoorn wordt ook geblazen ter herinnering van deram die met zijn horens vastzat in de struiken.
  • Na de dienst dippen Joden een appel in honing en wensen elkaar een shana tova: ‘een goed en zoet nieuw jaar’. Het frisse van de appel en het zoete van de honing staan symbool voor de goede en slechte tijden in het leven.
  • Het bazuingeschal heeft ten slotte te maken met de toekomst. De komst van de Messias en het daarbij gepaard gaande herstel van Israël. In Mattheüs 24 staat onder andere dat de bazuin/sjofar zal klinken om al de uitverkorenen uit de Joden, die overal verstrooid zijn, bijeen te vergaderen. Denk ook aan de zeven bazuinen van Openbaring.

Jezus en Joods nieuwjaar

Er zijn veel christenen die geloven dat de Heere Jezus terug zal komen op één van de herfstfeesten.

Misschien komt Hij op Joods nieuwjaar, bij het klinken van bazuingeschal (denk ook aan: ‘eens als de bazuinen klinken’), waarna de grote verzoening (Grote Verzoendag) plaatsvindt tussen de Messias en Zijn volk om ten slotte duizend jaar vreugdevol te leven in het Messiaans Vrederijk.

Joods nieuwjaar in Zacharia

Hierbij zijn de laatste drie hoofdstukken van Zacharia opvallend:

De Heere zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De Eeuwige zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen. – Zacharia 9:14

Ze zullen Mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over Hem rouw bedrijven als over een eniggeboren Zoon. – Zacharia 12:14

Dit zijn de dagen van oordeel en verootmoediging. Maar na tien dagen wordt het Grote Verzoendag:

Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. – Zacharia 13:1

Daarna breekt het Messiaans Vrederijk aan. Een vreugdevolle tijd, waarbij God bij ons zal wonen. Dit heeft betrekking op het Loofhuttenfeest:

Het zal geschieden dat al de overgebleven van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Here van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. – Zacharia 14:16

We zien hier dus:

  • Zacharia 12:  Joods nieuwjaar
  • Zacharia 13:  Grote Verzoendag
  • Zacharia 14:  Loofhuttenfeest

Joods nieuwjaar 2020

In 2020 begint Joods nieuwjaar op de avond van 18 september en duurt tot de avond van 20 september.

Meer weten over Joodse feesten?

Nu weet je meer over Joods Nieuwjaar. Lees hier meer over andere Joodse feesten!