fbpx

Wat vieren Joden tijdens het Loofhuttenfeest?

Deel deze post:
Lees ook:

Er is geen Joods feest dat zoveel te maken heeft met mensen uit de volken (heidenen) en geen feest dat zo vrolijk is als het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest (‘Soekot’ in het Hebreeuws) is een oogstfeest, een herdenkingsfeest èn het feest van de verwachting van de komst van Gods Rijk.

Eén van de bepalingen op Loofhuttenfeest is dat er een plantenbundel (‘loelav’) moet worden samengesteld:

Op de eerste dag van de zevende maand moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heere, uw God, verblijden. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. – Leviticus 23:40, 42-43

Uitleg van de plantenbundel

De bekendste uitleg van de bundel is van Leviticus Rabba:

-Vruchten van sierlijke bomen: De etrog heeft geur en smaak. Er zijn er in Israel die kennis van de Torah hebben en goede daden doen.

-Takken van Palmen: De loelav heeft smaak, maar geen geur. Er zijn er in Israël die goede daden doen, maar geen kennis van de Thora hebben.

-Twijgen van Loofbomen: De mirt heeft geur, maar geen smaak. Er zijn er in Israël die kennis van de Thora hebben, maar geen goede daden doen.

-Beekwilgen: De beekwilg heeft geen smaak en geen geur. Er zijn er in Israël die geen kennis van de Thora hebben en geen goede daden doen.

‘Wat doet de Heilige, geloofd zij Hij? Hen vernietigen is onmogelijk. Daarom laat Hij hen tezamen in één hand nemen zodat zij voor elkaar verzoening doen. Tijdens de diensten in de synagoge wordt de loelav in zes richtingen gezwaaid: de vier windrichtingen, omhoog en omlaag: Gods goedheid is er voor iedereen.’

Wonen in de loofhut

De grootste bepaling van het feest is het wonen in een loofhut (‘soeka’). Israël woont een week lang in een loofhut als herinnering aan de veertig jaren dat het volk door de woestijn trok op weg naar het Beloofde land. Een loofhut heeft een dak van takken en bladeren. Er moet schaduw zijn, maar ’s nachts moeten de sterren zichtbaar zijn door het dak.

Kwetsbaar

Men leeft en slaapt in de loofhut. Men ervaart de eigen vergankelijkheid en kwetsbaarheid, de (geestelijke en materiële) afhankelijkheid en de betrekkelijkheid van rijkdom. (Lukas 12:16-21)

Lees ook: Wat is Jom Kippoer / Grote Verzoendag?

Die betrekkelijkheid van het leven wordt onderstreept doordat tijdens Soekot in de synagoge het boek Prediker wordt gelezen. Het is het boek bij uitstek dat de mens doet beseffen hoe betrekkelijk zijn eigen inspanningen zijn. Als het erop aankomt ligt ons leven in Gods hand.

Vrolijk

Maar het boek kent ook veel aansporingen tot vrolijkheid. (Prediker 9:7-10) God gebiedt namelijk meerdere keren om vrolijk te zijn tijdens dit feest (Leviticus 23:40). Dat klinkt ons misschien raar in de oren: verplicht vrolijk zijn. Het is voor ons echter makkelijker om een week bedroefd te zijn dan om een week vrolijk te zijn.

Vrolijk zijn is moeilijk als je loofhut inregent of het juist snikheet is, als de kinderen vervelend zijn of de wespen af en aan vliegen. Of als de Arabieren aanvallen…

Naar Jeruzalem

In oktober was de totale oogst helemaal binnen. God had het werk van de handen gezegend en daarom ging elke Jood van dertien jaar en ouder naar Jeruzalem om God te danken. Niemand ging met lege handen; je nam een offer mee. Na het brengen van het offer mocht je wijn kopen en die voor Gods aangezicht drinken. Het was een wijnfeest. Men beleefde de vreugde van de wijn met God erbij (Psalmen 4:8, Prediker 9:7, Richteren 9:13)!

Loofhuttenfeest in het Nieuwe Testament

Er zijn meerdere aanwijzingen dat Jezus geboren is tijdens het Loofhuttenfeest en dus niet in december.

– Als de keizer slim was, liet hij iedereen inschrijven tijdens een pelgrimsfeest;
– Daarom zat waarschijnlijk de herberg vol (alles zat rond die tijd vol rondom Jeruzalem);
– Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (letterlijk: Zijn loofhut opgeslagen), Johannes 1:14;
– ‘Zie, ik verkondig u grote blijdschap!’

Onderwijs van Jezus

Jezus geeft veel onderwijs dat beter begrepen kan worden met kennis van de Bijbelse feesten. In Mattheüs 6:1-18 geeft Hij instructies met betrekking tot Rosj Hasjana en Jom Kippoer. In de verzen 19-34 geeft Jezus aan met welke instelling Loofhuttenfeest gevierd moet worden. Er zijn in dit gedeelte veel verwijzingen naar de woestijnreis, die met Loofhuttenfeest herdacht wordt. Lees ook eens de gelijkenis van de rijke dwaas met deze achtergrond (Lukas 12:16-21).

Messiaans Vrederijk

Het Loofhuttenfeest is tenslotte een Messiaans feest. Het is opvallend hoeveel keer het getal 7 voorkomt bij dit feest. Het is het zevende feest, wordt gevierd in de zevende maand, het duurt zeven dagen en er werden zeventig stieren geofferd (voor alle volken één, Deuteronomium 32:8, Genesis 10). Op de laatste dag gaat het volk zeven keer rond het altaar en Psalm 118 wordt zeven keer gezongen.

God in het midden

Het hele eerste testament door lees je over het verlangen van de Joden dat God in hun midden komt wonen. Hij woonde in de tabernakel en Hij woonde in de eerste tempel, maar daarna is Zijn heerlijkheid niet teruggekeerd.

Als de Heere Jezus met Mozes en Elia praat op de berg van verheerlijking, stelt Petrus voor om drie tenten te bouwen. Hij bedoelde drie loofhutten. Hij dacht dat de Messiaanse tijd was aangebroken! De Heere Jezus straalde, de Shekina (Gods heerlijkheid) was er, en ook Mozes en Elia waren aanwezig.

De profeten profeteren veel over een komend Messiaans Vrederijk. Het Loofhuttenfeest ziet daarnaar uit. God komt bij ons wonen!

Bijbelse profeten en het Loofhuttenfeest

De profeten profeteren veel over een komend Messiaans Vrederijk. Het Loofhuttenfeest ziet daarnaar uit. God komt bij ons wonen!

In Zacharia 14:16-19 staat zo’n bijzondere profetie:

Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Heere van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de Heere van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Oordeel over het water

Volgens de Joodse overlevering oordeelt God op het Loofhuttenfeest over het water (regen). Vandaar het vele bidden om regen op Sh’mini Atzeret. Egypte is een land dat niet (zoals Israel) afhankelijk is van regen. Zij leven voornamelijk van de Nijl. Vandaar dat Egypte afzonderlijk genoemd wordt.

Jezus komt terug

Jezus zal terugkomen in Jeruzalem en zal dan Koning worden over heel de aarde. Alle volken zullen naar Hem toe gaan en voor Hem buigen. Na duizenden jaren van zwerven zal Israël thuis zijn en onder de zegenrijke regering van de Messias tot rust komen.

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken (loelav) in hun hand.
Openbaringen 7:9

En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent (Soeka) over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen (zoals in de woestijnreis, GJ). Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen.
Openbaringen 7: 15-17

Lees hier meer over Joodse feesten