fbpx

Bijbelstudie / Ben jij voorbereid?

Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.

De parasha van deze week is Exodus 18:1 tot en met Exodus 20:23, waarin Mozes de tien geboden ontvangt.

Leider

Het begint allemaal met de vader van Mozes, Jethro. Hij adviseert Mozes om zijn manier van leiding geven aan het volk Israël te veranderen. Mozes moet zich volgens hem zó belangrijk maken dat hij zichzelf onvermijdelijk maakt. Mozes besluit naar aanleiding daarvan de berg Sinaï te beklimmen voor een ontmoeting met God. De Heere vertelt Mozes dat de Israëlieten gered zullen worden als ze God gehoorzamen. Dan zullen ze Zijn kostbare bezit zijn.

God openbaart Zich aan Israël in een wolk, zodat Zijn volk weet dat God Mozes heeft aangesteld als hun leider. Het is voor iedereen duidelijk: Mozes is de man die Gods geboden in ontvangst mag gaan nemen.

Ontmoeting met God

Door de hele parasha heen loopt de rode draad van de voorbereiding op een ontmoeting met God. Als eerste bereidt Mozes zich voor op een ontmoeting met God door zijn leidersrol opnieuw in te vullen. Daarna bereidt het volk zich voor op een ontmoeting met God. Het volk kreeg de opdracht om zich in een sfeer van heiligheid en toewijding klaar te maken voor die ontmoeting. Toen Israël op de derde dag gereed was om de geboden te ontvangen schudde de grond, klonk er trompetgeschal en was de omgeving gehuld in rook. In deze mysterieuze setting openbaart God Zich aan Mozes en Zijn nieuw geformeerde volk.

De Middelaar

De noodzaak van Gods kinderen om zich voor te bereiden op een ontmoeting met Hem is sinds de openbaring op de Sinaï niet veranderd. In Hebreeën 12:18-24 lezen we:

Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een ​pijl​ doorschoten worden.

En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat ​Mozes​ zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven.

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van ​engelentot een feestelijke vergadering en de ​gemeente​ van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe ​verbond, ​Jezus, en tot het ​bloed​ van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat vanAbel.

De rook is opgetrokken

Als christenen worden we voorbereid op de ontmoeting met de Middelaar Jezus Christus. Zo mag ons hele leven worden gezien als een voorbereiding op die ontmoeting. De rook rond de berg Sinaï is opgetrokken. We mogen Gods troon naderen en Hem vragen om ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.