fbpx

Bijbelstudie / Recht en zegen

Recht en zegen
Deel deze post:
Lees ook:

Elke week wordt wereldwijd in de synagogen een gedeelte (‘parasha’) uit de Thora gelezen. Zo gaat het Joodse volk in een jaar tijd de eerste vijf boeken van de Bijbel door. In de rubriek Met Israël de Bijbel door bespreken we op isreality.nl wekelijks dit Thoragedeelte en kijken we naar wat dit voor ons als christenen betekent.

De Thoralezing van deze week gaat over Genesis 47:28 tot en met 50:26.

In de parashalezing van deze week bespreken we de laatste fase uit het leven van Jacob en van koning David. De instructies en profetieën die zij aan hun zonen meegeven geven het joodse leven in 2017 nog steeds vorm en zullen dat ook blijven doen in de toekomst.

Jacob en zijn twaalf zonen

Jacob gebruikt zijn laatste boodschap om individueel te profeteren over zijn twaalf zonen. Hij begint met het instrueren van zijn oudste zoon Ruben. Hij zal niet langer uitblinken omdat hij heeft gezondigd tegen Jacob. Door de hele Bijbel heen zien we dat de zonde blijvende gevolgen heeft. Dat geldt dus ook voor Ruben.

God is genadig

Dit thema komt ook terug in de rest van de parasha. Jacob spreekt uit dat de stammen van Simeon en Levi verspreid zullen worden over Israël. Niet voor even, maar voor altijd. Maar wanneer de Levieten hun trouw tonen aan God door de geboden van Mozes te houden (Exodus 32:28) werd hun verspreiding juist tot een grote zegen. De Levieten waren de enige stam van Israël die geen land kregen omdat ze de Heere als hun ‘erfdeel’ kregen. Dit toont aan hoe genadig God is. Ondanks de zonden uit het verleden, gebruikt hij een vloek als een zegen.

Verschil

Hoewel Simeon en Levi dezelfde zonden begingen en ook dezelfde vloek ontvingen van Jacob is er een duidelijk verschil in de toekomstige richting van de twee stammen. De Levieten kregen namens heel Israël de verantwoordelijkheid om God te aanbidden, terwijl Simeon in aantal altijd één van de zwakste stammen van Israël bleef.

Belangrijke les

Dit leert ons een belangrijke les. De zonden van vorige generaties hebben nog steeds invloed op de wereld van vandaag. De gevolgen van de zonden die we vandaag begaan gaan verder dan de van morgen Het is echter net zo belangrijk om te erkennen dat God een rechtvaardige God is. Als we op onze zonden reageren met Hem dienen, dan staat Hij opnieuw klaar met Zijn zegen. In 1 Koningen 2:3 geeft koning David geeft zijn laatste boodschap mee aan Salomo. David vertelt hem:

Vervul je taak ten behoeve van de Heere, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.

Thora

David legt uit dat als zijn zonen de Thora houden, er altijd iemand van hun nakomelingen op de troon van Israël blijft zitten. Net als in de Thora-lezing uit Genesis zien we dat het wel of juist niet houden van Gods geboden dus langdurige gevolgen kan hebben.

De staat Israël

Het is dit jaar 69 jaar geleden dat het thuisland van het Joodse volk weer tot leven kwam. Nu de meeste mensen die bij de herleving van de Joodse staat berokken waren inmiddels zijn overleden, mogen we bidden dat er opnieuw Thoragetrouwe figuren opstaan om het Joodse volk en land te leiden.