fbpx

Deze 12 profetieën over Israël moeten nog uitkomen

Terugkeer Joodse volk
Deel deze post:
Lees ook:

Profetieën over Israël hebben een belangrijke plek in de Bijbel. Veel profetieën zijn al uitgekomen, bijvoorbeeld deze 14 vervulde profetieën over Israël.

Het lijkt me niet raar om te denken dat God de andere profetieën uit de Bijbel ook gaat vervullen. Gods raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker (Jesaja 25:1).

Welke profetieën over Israël zijn nog niet vervuld?

1. De totale terugkeer van alle stammen naar het land

 • Hosea 11:10,11;
 • Mattheüs 24:31;
 • Openbaring 7:4-8; 14; 21:12,14;
 • Jeremia 3:18;
 • Hosea 1:10;
 • Ezechiël 37:15-28

2. Een strijd om Jeruzalem, Israël in het nauw

 • Zacharia 12:1-8; 14:1-2;
 • Mattheüs 24:15;
 • 2 Tessalonicenzen 2:3,4

3. God neemt het voor Israël op en oordeelt de vijandige volken

4. Een ontroerende ontmoeting van Jezus met Zijn volk in Jeruzalem

 • Genesis 45:1-5;
 • Zacharia 12:9-14;
 • Mattheüs 24:30;
 • Lukas 24:30,31;
 • Johannes 20:26-29

5. De pijn van spot en schaamte zal weggenomen worden van Israël

 • Jesaja 25:8;
 • Lukas 2:32;
 • Jesaja 60:15;
 • Jeremia 33:9

6. Alle afgoderij zal uit het land worden verwijderd

 • Jesaja 27:9; 42:13-17;
 • Hosea 2:15

7. Heidenen zullen helpen met de herbouw van de derde tempel.

 • Jesaja 60:13-14;
 • Zacharia 6:12-15

De tempel zal een voorname plaats innemen in Jeruzalem en het nog meer verhogen. De Messias zal het met Zijn volk bouwen:

 • Ezechiël 37:26-28;
 • Zacharia 1:16; 6:12v;
 • Jesaja 44:28

Er zal in deze tempel een altaar staan voor de (terugwijzende) offers:

 • Ezechiël 44-46;
 • Maleachi 3:2-4;
 • Psalmen 51:20v

Er zal geen Ark staan: Jeremia 3:16. De Messias is immers de heerlijkheid van het huis (Haggai 2:8-10). De tempel is dan overigens voor Jood en heiden toegankelijk: Jesaja 56:7; 60:7-13 en 62:9.

8. Israël zal voor altijd geplant zijn in hun eigen land, met ruime grenzen

 • Genesis 15:18;
 • 1 Koningen 4:21;
 • 2 Kronieken 9:26;
 • Psalmen 72:8;
 • Micha 7:12;
 • Zacharia 9:10;
 • Jesaja 60:21

9. De twaalf discipelen zullen regeren over de twaalf stammen van Israël

 • Mattheüs 19:28;
 • Jesaja 11:1-9; 65:17-25; 66:22;
 • 2 Petrus 3:12-13;
 • Openbaring 21:1-5;
 • Daniël 7:9-10, 13-14, 27;
 • Openbaring 21:14

10. Jeruzalem zal het centrum van de aarde zijn

 • Jesaja 2:2;
 • Ezechiël 38:12;
 • Micha 4:1-5;
 • Zacharia 14:16-19

en geroemd worden door alle volken: Jesaja 62:1-7;

 • Jeremia 33:9;
 • Zefanja 3:20;
 • Psalmen 46:5-12

11. Jezus zal rechtvaardig heersen vanuit Jeruzalem

 • Lukas 1:33;
 • Jesaja 11:10;
 • Zacharia 2:10,11;
 • Ezechiël 43:1-7;
 • 1 Korintiërs 15:22-25;
 • Handelingen 1:6

zittend op de troon van David:

 • Jeremia 23:5; 30:9; 33:15-26;
 • Ezechiël 34:23; 37:24;
 • Hosea 3:5;
 • Amos 9:11;
 • Handelingen 15:16,17;
 • Lukas 1:32

12. De heidenvolken zullen optrekken naar Jeruzalem om onderwijzing uit de Thora te ontvangen, het Loofhuttenfeest en de Sabbat te vieren

 • Jesaja 2:3,4
 • Zacharia 14:16-19;
 • Jesaja 66:23

Ze doen dat om de glorie van God te kunnen zien:

 • Psalmen 22:28-32;
 • Jesaja 60:1-3, vergelijk Lukas 2:32

Ze brengen hun rijkdom mee (Psalmen 68:30; Jesaja 60:5-14, vergelijk Mattheüs 2:11). De koningin van Scheba en de wijzen uit het oosten waren hier voortekenen van.

Deze opvallende profetie van Zacharia, de vader van Johannes de doper, is een mooie omschrijving van de Joodse verwachting van het komende herstel. Vervuld met de Heilige Geest sprak hij:

Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht, zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig verbond, de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven.
– Lukas 1:67-75