fbpx

Holy Hotspot: Het Kidrondal als ‘schaduw des doods’

Holy Hotspots: Het Kidrondal
Deel deze post:
Lees ook:

De ‘Holy Hotspots’-serie is jouw gids door Israël! Ontdek de mooiste plekken in het Heilige Land én hun Bijbelse betekenis. Klinkt het Kidrondal in Jeruzalem je onbekend in de oren? Toch ken je het waarschijnlijk beter dan je denkt.

Het Kidrondal in het Oude Testament

Tussen de Olijfberg en de Tempelberg in Jeruzalem ligt het Kidrondal. Waarom het zo heet? Het dal is vernoemd naar de beek Kidron, maar die lag het grootste gedeelte van het jaar droog. Het Kidrondal was in de tijd van de Bijbel als het ware het ‘afvoerputje’ van Jeruzalem. Zo verbrandde koning Asa afgodsbeelden bij de beek, net als koning Josia. Hij liet alle afgodsbeelden en altaren van de god Baäl vernietigen.

Het Kidrondal was in de tijd van de Bijbel als het ware het ‘afvoerputje’ van Jeruzalem.

Niet alleen het Kidrondal, ook het naastgelegen dal van Ben-Hinnom was een duistere plek. Het wordt ook wel ‘Gehenna’ genoemd. In de tijd van koning Salomo, de zoon van David, werden hier kinderen geofferd aan de god Moloch. Later offerden koning Achaz en Manasse hun zonen in het dal. Koning Josia maakte een einde aan deze afgodsdienst. Jeremia profeteerde over het dal van Ben-Hinnom.

Grote schoonmaak

In 2 Kronieken 29:1-36 wordt verteld hoe koning Hizkia regeerde over het koninkrijk Juda. Eén van zijn eerste daden? Het houden van een grote schoonmaak. Hizkia wilde de band tussen God en Zijn volk herstellen. De stam van Levi, de Levieten, was door God uitgekozen voor het priesterschap in de tempel. Alleen: eerdere koningen hadden de tempel ‘ontwijd’. Ze dienden andere goden. Koning Hizkia droeg de Levieten op om zichzelf en de tempel te reinigen en heiligen.

‘Hij zei tegen hen: Luister naar mij, Levieten. Heilig nu uzelf, en heilig het huis van de HEERE, de God van uw vaderen, en breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE, onze God, en hebben Hem verlaten. Zij hebben hun ogen van de tabernakel van de HEERE afgewend, en hebben Hem de rug toegekeerd.’ – 2 Kronieken 29:5-6 (HSV)

Hizkia wilde de band tussen God en Zijn volk herstellen.

De grote schoonmaak duurde zestien dagen. Alles wat niet thuishoorde in Gods huis, brachten de Levieten naar de beek Kidron. Daarna brachten de priesters offers aan de ware God. Het bracht verzoening tussen God en het volk Israël.

Psalm 23

Even terug in de tijd. Het Kidrondal speelt ook een grote rol in het verhaal van David en Absalom. Koning David regeerde na Saul over het verenigde koninkrijk Israël. In 2 Samuël 13 lezen we dat Amnon, de eerste zoon van David, zijn halfzus Tamar verkracht. Zij was de zus van Absalom, de derde zoon van David. Absalom liet Amnon doden. Absalom vluchtte, maar keerde uiteindelijk terug naar Jeruzalem. Al snel resulteert de spanning tussen David en Absalom in een coup. Absalom wil de macht grijpen en probeert het volk voor zich te winnen. Er zit voor David niets anders op, hij moet vluchten.

‘Toen zei David tegen al zijn dienaren die bij hem in Jeruzalem waren: Maak u gereed en laten wij vluchten, want er is voor ons geen ontkomen aan Absalom. Ga snel, anders zal hij ons spoedig inhalen, onheil over ons brengen en deze stad met de scherpte van het zwaard slaan.’ – 2 Samuël 15:14 (HSV)

David vlucht Jeruzalem uit met heel zijn huis. Hij daalt de tempelberg af en komt bij de beek Kidron. Hij steekt de beek over en loopt de Olijfberg op.

‘Het hele land huilde met luide stem, toen heel het volk overstak. Ook de koning stak de beek Kidron over en al het volk stak over, rechtstreeks de weg op naar de woestijn.’ – 2 Samuël 15:23 (HSV)

David schreef psalmen voor God tijdens zijn leven. Ook tijdens zijn vlucht uit Jeruzalem, dichtte David door. Waarschijnlijk schreef hij toen Psalm 23. Weet je wel, over God als Herder. In vers 4 (HSV) heeft David het over ‘een dal vol schaduw van de dood’.

‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.’

Bijzondere woorden. Helemaal als je bedenkt dat David op dat moment door het Kidrondal liep. Het Kidrondal ligt letterlijk in de schaduw van de stad, maar ook figuurlijk is het een donkere plek. Dat hebben we net gezien.

Het Kidrondal in het Nieuwe Testament

Ook Jezus stak in het Nieuwe Testament het Kidrondal regelmatig over. Hij bezocht aan de andere kant zijn vriend Lazarus, Maria en Martha in Bethanië. Ook Jezus’ intocht in Jeruzalem begon in het Kidrondal. Aan het einde van Zijn tijd op aarde, steekt Jezus het Kidrondal nog één keer over.

‘Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging.’ – Johannes 18:1

Vanuit Jeruzalem daalde Jezus af naar het Kidrondal, stak het over en kwam bij de hof van Gethsemane. Jezus, de Koning uit het geslacht van David, liep dezelfde weg als de aardse koning David. Jezus werd verraden, veroordeeld en gekruisigd, maar de duisternis had geen macht over Hem. Jezus bleef niet in het dal vol schaduw van de dood. Hij stond op uit de dood en vervolgde Zijn weg, net als David, de Olijfberg op. Daar werd Hij opgenomen in de hemel en daar zal Hij weer terugkomen.

Jezus, de Koning uit het geslacht van David, liep dezelfde weg als de aardse koning David.

‘En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.’ – Handelingen 1:9-12

Kan ik het Kidrondal bezoeken?

Natuurlijk! Vanaf de Olijfberg heb je een prachtig uitzicht over het Kidrondal en de stad Jeruzalem. Er zijn ontzettend veel graven te zien. Het Joodse volk wil namelijk zo dicht mogelijk begraven worden bij de plek waar volgens hen de Messias komt. In het Kidrondal zijn ook vier graftombes en monumenten te vinden. Deze zouden van Jacobus, Zacharias, Absalom en Josafat zijn. Dit is niet zeker. De bouwstijl lijkt te impliceren dat ze veel later gebouwd zijn.

Meer zien van de Kidronvallei? Bekijk deze video!

Lees ook: Holy Hotspot: Jezus op het meer van Galilea